เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ผอ.สพด. /ผอ.กลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปริมาณผลผลิตของสินค้าเศษฐกิจต่างๆให้มีความสมดุลกับการตลาด โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานข้อมูลจากแผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือหลักการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และแผนที่เพื่อการบริหารจัดการ
การเกษตรระดับจังหวัด (Agri Map) โดยประชุมผ่านทาง VDO Conference จากห้องประชุมชั้น 2
กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us