เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการปฏิบัติงานปี 2559 และการจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2560 ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อม
ด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเดอะปาร์ค ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us