เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณภายในสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us