เมื่อวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้มีการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น2 โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conferrence ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us