เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้เชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us