เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน กฐินพระราชทาน ปี2559 ซึงจัดที่วัด มงคลทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร ระหว่าวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us