เมื่อวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการ และ
ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องโครงการเกษตรทฤฏีใหม่ และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสม (Zoning by Agrimap) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us