เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ผอ.กลุ่มวิชาการ และ
ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้งความเข้าใจและแนวทางการสำรวจบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us