เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดิน
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิดพิพิธภัณฑ์ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us