เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ผอ.วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ผอ.กลุ่มวางแผน
การใช้ที่ดิน ได้ร่วมประชุมหาลือกับตัวแทนจาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เกี่ยวกับการปลูกข้าอินทรีย์
ของกองทัพภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us