เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุม หัวหน้าส่วยราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งที่ 6 /2559 ผ่าน วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จากห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น2 โดยมี ผอ.กลุ่ม
ผอ.สพด. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us