เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชุมหารือเตรียมการเปิด
พิพิธภัณฑ์ดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us