เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุม Confrarence จากกรมฯ เรื่อง คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โดยมีนายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วย ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และผอ.สพด.เข้าร่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 09.00 น.
Contact us