เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประ
ชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us