วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรดินในพื้นที่รับผิดชอบ ให้แก่เกษตรกร นิสิต นักศึกษา หมอดินอาสา  และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม และพร้อมนี้ได้จัดนิทรรศการงานวิชาการ “เปิดบ้านพด. ตามรอยพ่อ สู่วิถีที่พอเพียง” โดยนำศาสตร์ของพระราชาด้านการพัฒนาที่ดิน น้อมนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนิทรรศการประกอบด้วย 8 จุดเรียนรู้ ได้แก่
   1. ทะเลทราย : พื้นที่วิกฤตโลก  
   2. กู้วิกฤตที่ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (เหตุการณ์ภัยพิบัติ ดินถล่ม เมื่อปี 2549)
   3. ประเทศไทยจะไม่เป็นทะเลทรายเพราะ “ศาสตร์ของพระราชา” ภายในพิพิธภัณฑ์ดิน ซึ่งได้แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  และข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรดินในพื้นที่  
   4. แผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
   5. ระบบการพัฒนาที่ดินตามศาสตร์พระราชา  : ก่อเกิดความยั่งยืนของมนุษยชาติ
   6. บริการวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
   7. บริการปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
   8. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (การมีอาหารปลอดภัย และเพียงพอ)    จำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากศูนย์เรียนรู้ของหมอดินอาสา       ซึ่งเป็นการตอบสนองตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้มีการบริการเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน
จุดที่ 1   ทะเลทราย : พื้นที่วิกฤตโลก


จุดที่ 2   กู้วิกฤตที่ลับแล  อุตรดิตถ์
(เหตุการณ์ภัยพิบัติ ดินถล่ม เมื่อปี 2549)
รับชมวีดีทัศน์


จุดที่ 3   ประเทศไทยไม่เป็นทะเลทรายเพราะ
ศาสตร์พระราชา

จุดที่ 4   แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map  online)

จุดที่ 5   ระบบการพัฒนาที่ดิน : ความยั่งยืน
ของมนุษยชาติ

จุดที่ 6   บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำเพื่อ
ลดต้นทุน

จุดที่ 7   บริการปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต


จุดที่ 8   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(จำหน่ายผลผลิตปลอดภัยของหมอดินฯ)


Contact us