เมื่อวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการ เตรียมการเปิดบ้าน Open House"ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกรมพัฒนาที่ดิน"เปิดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ที่จะเปิดให้เกษตรกร นิสิตนักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานเรื่องศาสตร์ของพระราชา งานด้านการพัฒนาที่ดิน และงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
Contact us