เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
เป็นประธานเปิดอบรม "การพัฒนาหมอดินอาษาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมี
หมอดินอาษาประจำตำบลของ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย จ.อุตรดิตถ์ ในพื้นที่เขต
ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เข้ารับการอบรมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่อง ศูนย์เรียนรู้ เกษตรแปลงใหญ่
การบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ฯ พร้อมตอบคำถามของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม
ณ อาคารอเนกประสงค์ บึงราชนก
Contact us