เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8 ได้เชิญ ผอ.สพด. รก.ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 1/2560 เพื่อ ติดตามผลการดำเนินงานของสพด. และ เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทาง
การดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us