เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "เรียนรู้ น้อมนำ ทำตามที่พ่อสอน" โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นผู้นำการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน  เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ทรงพระราชทาน มาใช้ในการจัดการทรัพยากรด้านดินและน้ำ และการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก จึงกำหนดจัดงาน โครงการ “ เรียนรู้ น้อมนำ ทำตามที่พ่อสอน ”ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลไผ่ล้อม  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยหมอดินอาสาประจำตำบล  นายสุนทร สดใส  ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดิน  ได้แก่ หญ้าแฝกในการจัดการทรัพยากรด้านดินและน้ำ  การปรับปรุงบำรุงดินด้วย    พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมัก  ในการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ  เป็นอย่างดี จากเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Contact us