เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดในกลุ่มจังหวัดลุ่มนำ้เจ้าพระยา (19 จังหวัด) ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ
  1 เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560
  2 เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
  3 เพื่อปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด
และในขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เริ่มปลูกและไถกลบเมล็ดพันธุ์แล้ว กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำ
โครงการ "ปลูกพืชปุ๋ยสด" โดยส่วนหนึ่งให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และรับซื้อคืน
และอีกส่วนหนึ่งปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบ ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะได้รายได้จากการขายเมล็ด
พันธุ์ ยังได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงบำรุงดินอีกด้วย ณ บ้านแหลมพระธาตุ หมู่ 9
ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
Contact us