เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยนายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้มีการประชุมหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการ
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ ปี2561 ภายใต้โครงการ พัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงและโครงการพระราชดำริ
โครงการรักษ์นำ้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us