เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์  ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ได้เป็น
ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง
   -การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
   -ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
   -ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882)
   -โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และได้ติดตามผลการดำเนินงานปี 2560 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา-
ที่ดินเขต 8 ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลของ
งานต่างๆโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us