ระหว่างวันที่ี่ 25-27 มกราคม 2560 เวลา - น. พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ
สำนักราชเลขาธการ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน" และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน" ในพื้นที่ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปตรวจ
เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์ พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และเจ้าหน้าที่ สพด.พิษณุโลก
รายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว
Contact us