นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาหมอดิน
อาสาประจำตำบล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ปีงบประมาณ 2558" ณ มอนเธอร์เลย์ปารค รีสอร์ท
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่  23 – 24 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8
นายสุนทร รัชฎาวงษ์รก.ผชช.สพข.8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิร ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นายชาญ คำใสผอ.สพด.เลย นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาโดยพร้อมเพียง
Contact us