เมื่อวันที่ี่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดินลุ่มนำ้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ปี 2560 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ...
Contact us