เมื่อวันที่ี่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเร่งติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมี ผอ.สพด.
ผชช. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8
Contact us