เมื่อวันที่ี่ 24-25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานนโยบาย โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ภายใต้โครงการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ในเพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และได้มีการนำเสนอข้อมูล แผนการปลับเปลี่ยนพื้นที่
ของแต่ละ สพด. ณ ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
Contact us