เมื่อวันที่ี่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ร่วมกับ กนผ. จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษากระบวนการดำเนิน
งานการประกาศเขตอนุรักษ์ฯ ตาม พรบ. พัฒนาที่ดินฯ โดนมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us