เมื่อวันที่ี่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้ร่วมงานวันคร้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน "54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่
ความยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
Contact us