เมื่อวันที่ี่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสุเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เดินทางมา
ติดตามงานโครงการบริหารจัดการข้าวครบวงจร กิจกรรมปลูกพืชปุ๋ยสด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก
งานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ผชช.
 ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 8
   เวลา 13.30 น.นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ
เดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสำรวจวิเคราะห์
ดิน จัดรูปแปลงนา อบรมการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน หญ้าแฝก โดยมี
การสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปรับปรุงงานให้มีความถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ
โดยมี พันเอกสมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผบ.ม.พัน 9
ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   เวลา 15.00 น เดินทางไปตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุด
ลอกบึง ความจุ 51,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บ้านวังพรหมหมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
Contact us