เมื่อวันที่ี่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับคณะหมอดินน้อยในโครงการ
ฝึกอบรมหมอดินน้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
6 โรงเรียน จำนวน 90 คน เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้เรื่องดิน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ดิน
ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us