เมื่อวันที่ี่ 8 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ดร.ทินกร ทาตระกูล รอง
อธิการบดี ม.เทคโนราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก และนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพข.8 สพด.พิษณุโลก ร่วมลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำ โครงการ
โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกคลอง ความยาว 947 เมตร บ้านมาบหมู หมู่ที่ 7
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Contact us