นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสัมนา เรื่อง ทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2557 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายเมธิน ศิริวงศผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน นายสุชาติ
ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายพิทักษ์ โพธ์ิศรี ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ นางสถาพร เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายสนอง คำสองสี  ผอ.สพด.เพชรบูรณ
นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต
ผอ.สพด.พิจิตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม
สัมนาโดยพร้อมเพรียงกัน
Contact us