เมื่อวันที่ี่ 9 มิถุนายน 2560 พลเอกฉัตร  ชัยสาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมีนายสุรเดช
เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทีดินเขต 8
ผอ.สพด. ร่วมให้การต้อนรับ
Contact us