เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่างๆ การปลับวิสัยทัศน์
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ให้สอดคล้อง กับ วิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินยิ่งขึ้น และยังเพิ่มเติม
ค่านิยมร่วมขององค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us