เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ่างเก็บน้ำ
ความจุ 65,000 ลบ.ม. บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us