เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 ซึ่งในการประชุมในครั้งที่ 2/2560
ได้ประชุมเพื่อหาขอสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำ SWOT ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us