เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เป็นประธานการเปิดโครงการ "แปดล้านเก้ากล้าหญ่าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" และร่วม
ปลูกหญ่าแฝก ณ บริเวณสระเก็บน้ำ บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us