เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้ประชุมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic
Issues) และ เป้าประสงค์ (Goals) และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us