เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งได้ประชุมถึงการกำหนดตัวชีวัต (KPI) เป้าหมาย
(Target) แต่ละเป้าประสงค์ กำหนดแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 8
Contact us