เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เขต 18 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ปลับเปลี่ยน
N ข้าวเป็นอ้อยโรงงาน โครงการบริหารจัดการพิ้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri map) หมู่ที่ 4
บ้านหนองนาดำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
Contact us