เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.45 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าทูลละออง
พระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แปลงนาอินทรีย์ของกอง
พันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
8 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลรายงานการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน และปรับรูปแปลงนา พร้อม
ปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋หมักสูตรพระราชทานร่วมกับสารเร่ง พด. เพื่อให้สภาพดินเหมาะสมกับการ
ปลูกข้าวต่อไป ณ แปลงนาอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองพัน
ทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก
Contact us