เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ครั้งที่ 5/2560 ได้ประชุมสรุปตามหัวข้อต่างๆเพื่อรวบรวมจัดทำเล่มหนัง
แผนกลยุทธ์ (Roadmap) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us