เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประ
ธานในพิธีเปิดถนนทางเข้าสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณปี 2559 ให้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ ถนน
ทางเข้าสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Contact us