เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้เชิญ รก.ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามงานในกิจกรรมต่างๆของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เช่น ผลการ
เบิกจ่ายเงินและผลการดำเนินงานปี 2560 งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำปี 2560 เป็นต้น
ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us