เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดินอาสาประจำตำบลวังสำโรง จังหวัดพิจิตร เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของ
เกษตรกร และได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหา
Contact us