เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมกับ ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเช็คความถูกต้องของแบบแปลน
งานก่อสร้างโครงการ พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us