เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญ ผอ.สพด.พิจิตร ผอ.สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามงาน
โครงการ พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้ ปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒ
นาที่ดินเขต 8
Contact us