เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เชิญ ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการจัดทำการบริหารความ
เสี่ยงตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us