เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก นายธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายก อบต.บ้าน
กร่าง และนายอนุชิต โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง ร่วมลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกคลองความยาว 2,917 ม.ความลึก 400,000 ลบม. บ้านมาบหมู หมู่ 7
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Contact us